مثل یک الکترون آزاد باش و مثل یک پروتون محدود به یک جا نباش. حرکت کن! بچرخ! اطاعت کن! بساز و محدود نباش!