• استفاده از فیلم های آموزشی
  • استفاده از آزمون های متوسطه اول و دوم
  • آزون های نوبت دوم و نوبت اول
  • بهبود مشکلات گزاش شده