سلام!

از اینکه کیمیاگر را انتخاب کرده اید متشکریم! کیمیاگر یک نرم افزار تحت ویندوز برای ترسیم و شبیه سازهای شیمیایی، شیمی و آزمایشگاهی است! این نرم افزار دستورات زیادی دارد و به همین دلیل طبیعی است که استفاده از آن کمی دشوار به نظر برسد.
راهنمای دستورات:

- حذف یک آیتم: (ابتدا کلید D را فشار داده و بعد روی آن آیتم کلیک کنید)

- حذف تمام آیتم ها: (ابتدا  کلید D را فشار داده و بعد کلید فاصله را فشار دهید)

- بزرگنمایی و کوچک نمایی یک آیتم: (فشار دادن کلید های ↑ و ↓ و کلیک روی آن آیتم)

- چرخش بعضی از ایتم ها: (کلید فاصله را فشار داده و بعد روی آن آیتم کلیک کنید)

- برای نقاشی و طراحی هر آنچه در ذهن دارید، به بخش طراحی مراجعه کنید. برای پاک کردن آنچه کشیده اید کلید f را فشار دهید. 

مهم است که هنگام فشار کلید ها کیبورد روی زبان انگیسی باشد.

راهنمای کلی:
برای تغییر زبان و تغییر رنگ محیط از "منوی ابزار" استفاده کنید!

هر مشکلی داشتید به سایت "mykimiagar.ir" مراجعه و در صورت نیاز با ما تماس داشته باشید. 

با تشکر، تیم پشتیبانی

 

Hi! Thank you for choosing Alchemist! Alchemist is a software under Windows for drawing and chemical, chemical and laboratory simulators! This software has a lot of commands and therefore it is natural that it seems a little difficult to use.
Instructions guide:
- Delete an item: (First press the D key and then click on that item)
- Delete all items: (first press the D key and then the space bar)
- Zoom in and out of an item: (Press the ↑ and ↓ keys and click on that item)
- Rotate some items: (Press the space bar and then click on that item)

General guide:
Use the "Tools Menu" to change the language and color of the environment!

If you have any problems, refer to the site "mykimiagar.ir" and contact us if needed.

Thanks, support team

 

你好!感谢您选择炼金术士! Alchemist是Windows下的绘图和化学、化学和实验室模拟器软件!这个软件命令比较多,用起来自然有点难。
说明指南:
- 删除项目:(先按 D 键,然后单击该项目)
- 删除所有项目:(先按 D 键,然后按空格键)
- 放大和缩小项目:(按 ↑ 和 ↓ 键并单击该项目)
- 旋转一些项目:(按空格键,然后单击该项目)

一般指南:
使用“工具菜单”更改环境的语言和颜色!

如果您有任何问题,请参阅网站“mykimiagar.ir”并在需要时联系我们。

谢谢,支持团队